Gruppe Grottetur // Group Caving

Brevandring - Oppdagnigsferd i blåisen

  • From 4500 NOK
  • Oppmøte 47km vest for Lom, på parkeringa nedanfor Krossbu.

Tjenestebeskrivelse

I Dumdalen utforskar vi mange tusen år gamle grotter, som i hovudsak har vorte grave ut sidan siste istid. Den kalkrike berggrunn gjev eit rikt planteliv, slik at dalen i seg sjølv er ei oppleving. Ein kan utfordre seg etter ynskje, og for den eventyrlystne finst det alt frå store katedralar til smale nålauga ein vaksen person knapt kjem gjennom. Vi har hatt med mange ulike venegrupper i grottene, og har god erfaring med å tilpasse turen til vaksne. Turen vert då ein annan og ein kan nytte litt andre grotter enn når det er med barn. Vi legg opp turen ut frå kva mål og ynskje gruppa har med opplevinga. // In Dumdalen we explore caves that are thousands of years old, which have basically been dug out since the last ice age. The chalky bedrock gave a rich plant life, so the valley itself is an experience. You can challenge yourself for the young, and for the adventurous, everything from large cathedrals to narrow conifers can find a grown person barely coming through. We have had many different groups of friends in the caves, and we have good experience in adapting the trip to the adults. The trip will be a different one and one can use slightly different caves than when with children. We plan the trip based on the goals and wishes the group has with the experience.

Kommende økter

Kontaktinformasjon

0047 96646116

post@fyrstogfremst.no

Brubakken 2, Lom, Norge